Všeobecné Obchodné podmienky internetového obchodu:

Baldinini.sk

 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom obchode 
www.baldinini.sk. 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ), ktorým je spoločnosť:   Baldinini s.r.o. so sídlom: Veterná 4, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO 36772020

DIČ: SK2022379161

a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). 

 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., Všetko v platnom znení.

 1. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

  Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ Baldinini s.r.o. /www.baldinini.sk/ sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve a sortimente a zákazník sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu.

  2. Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú mailovú adresu email, ktorý potvrdí prijatie jeho objednávky. V prípade, že obchod www.baldinini.sk nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky (napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania), okamžite ho budeme emailom alebo telefonicky kontaktovať a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. 

Spôsob dodania tovaru

 1. Tovar bude zaslaný na Vami uvedenú adresu vo forme balíka podľa vykonanej úhrady, buď doporučene (tovar zaplatený zálohovou faktúrou), alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti UPS.

O odoslaní tovaru bude zákazník informovaný SMS správou, alebo oznámením prostredníctvom emailu.

V prípade nedodania tovaru nás prosím kontaktujte (telefonicky +421 (0) 903 413802  alebo emailom na baldinini@baldinini.sk), následne sa pokúsime chybu odhaliť a dohodneme sa na ďalšom postupe. 

 

Poštovné a balné


 1. Vymedzenie pojmov
 • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Baldinini.sk
 • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Baldinini.sk
 • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 1. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

 1. Storno objednávky
 2. a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 3. b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. 

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

 1. Dodacie podmienky

Slovensko

Objednávky zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS. Cena za poštovné a balné je 3,50 Eur, pri nákupe nad 50 Eur je poštovné zdarma!

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

   

 2. Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade sú to 1–2 pracovné dni. Tovar je na sklade len ak je v popise uvedene “skladom”.
  Doba dodania:
 • tovar skladom – do 2 pracovných dní
 • externý sklad – do 14 pracovných dní
 1. b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).
 2. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu Baldinini.sk po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

 1. Záruka, reklamácie a servis
 2. a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
 3. b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.
 4. c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.
 5. d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.
 6. e) Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu
 7. Akcie a zľavy

Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na stránke sa nedá pripočítať ďalšia zľava, či už z kamenných predajní, alebo iných internetových stránkach ako facebook, instagram a iné zľavové portály.

 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov